Door uzelf in te schrijven voor onze opleiding(en), bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Wij waarderen uw deelname en kijken ernaar uit om samen met u een succesvolle en memorabele opleiding te hebben.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Technische Academie Kempen, verder TAK genoemd, oefent haar activiteiten steeds uit onder bijgevoegde algemene voorwaarden, tenzij hiervan uitdrukkelijk afgeweken wordt in een door TAK gesigneerd document. In dat geval geldt de afwijking of wijziging enkel voor de opdracht waarvoor ze werd overeengekomen of toegestaan.

Steeds blijven de algemene TAK voorwaarden gelden, ongeacht tegenstrijdige bepalingen in de algemene (aankoop)voorwaarden of andere documenten uitgaande van de cliënt, alsook ongeacht en onverschillig het tijdstip van uitgifte van deze documenten.

1. Elke cursist dient zich te schikken naar de algemene- en veiligheidsinstructies die bij aanvang én tijdens de duur van de opleiding worden gegeven. In het geval van opleidingen die doorgaan op de werkvloer in het opleidingscentrum van TAK gelden volgende regels:
✓ Elke cursist dient bij aanvang van de opleiding de algemene- en veiligheidsinstructies door te nemen.
✓ Nooit kan een cursist onder invloed van alcohol, drugs of medicatie de interne transportmiddelen bedienen. Elk gebruik van medicatie van categoerie II en III dient steeds te worden gemeld aan de instructeur van dienst. De cursist dient, in het kader van specifieke medicatie en/of in zijn/haar specifiek geval, in het bezit te zijn van een doktersattest die hem/haar de toestemming geeft het toestel te bedienen. Indien de cursist nalaat dit te melden en toch beslist om het intern transportmiddel aan te wenden doet hij dat onder eigen verantwoordelijkheid en vervalt alle mogelijke aansprakelijkheid jegens TAK. Hetzelfde geldt voor het rijden onder invloed van alcohol of drugsintoxicatie. Eventuele schade die door de cursist omwille van deze nalatigheid wordt berokkend kan op dat moment persoonlijk op hem/haar worden verhaald.
✓ Persoonlijke beschermingsmiddelen: de cursist voorziet in zijn eigen veiligheidsschoenen en een signalisatievestje. Alle PBM’s dienen correct te worden gedragen tijdens de opleiding.
✓ Alle gevaarlijke situaties en onregelmatigheden, ook van andere cursisten, dienen direct te worden gemeld aan de instructeur of in elk ander geval aan een TAK-medewerker.
✓ Als (toevallige of tijdelijke) voetganger wordt steeds de nodige aandacht besteed aan de opleidingen die plaatsvindt zodoende ongelukken tot een minimum worden herleid.
✓ Elke cursist dient de verschillende instructies gegeven door de bevoegde instructeur op te volgen en te handelen zoals het hoort bij noodgevallen.
✓ Het respecteren van orde en netheid, oa. etensresten en persoonlijk afval worden geworpen in de daartoe voorziene vuilnisbakken
✓ Rokers dienen zich te wenden tot de zich daartoe aangeduide zones.
Het door de cursist opzettelijk verzaken aan de algemene en specifieke veiligheidsinstructies en – regels ontnemen TAK van elke aansprakelijkheid jegens de cursist.

2. Elke cursist wordt geacht bij aanvang de procedure bij brand door te nemen, deze is aanwezig en wordt uitgehangen in het opleidingscentrum.

3. Een ongeval, van welke aard ook, dient gemeld aan de instructeur. Elke case dient ook te worden gerapporteerd. De bepalingen van het eigen bedrijf aangaande de ongevalsaangifte zullen hier gelden.

4. Communicatie: indien vóór aanvang van een opleiding blijkt dat er onvoldoende communicatie met de cursist mogelijk is omwille van een direct of indirect taalprobleem, een verkeerde attitude of het niet opvolgen van de instructies van de instructeur, dan kan de kandidaat in de opleiding worden geweigerd. Een weigering is steeds mogelijk tijdens de volledige duur van de opleiding, met name als zou blijken dat dezelfde oorzaken zich opnieuw voordoen (verder) in de opleiding. TAK neemt de verantwoordelijkheid op zich om hierover direct te communiceren met de opdrachtgever.

5. Communicatie: In het geval een opleiding wordt onderbroken om diverse redenen (te laat komen, tijdelijke afwezigheid, een opleidingsdag gemist, ziekte, …), dan zal de situatie individueel eerst worden bekeken met de cursist, verder zal dit indien nodig worden afgestemd met de opdrachtgever.

6. Communicatie: Ten allen tijde gelden de instructies van de instructeur en zijn deze prioritair. Deze dienen te worden opgevolgd. Moedwillig afwijken van de opgedragen instructies is een inbreuk op de interne afspraken naar veiligheid en ontnemen TAK van alle aansprakelijkheid t.a.v. de cursist.

7. Elke cursist wordt geacht medisch gekeurd te zijn vóór de start van een opleiding. Indien dit niet het geval is vervalt alle aansprakelijkheid tav TAK.

8. Elke cursist wordt gevraagd na elke opleiding een digitaal evaluatiedocument in te vullen, dit om de kwaliteit van onze dienstverlening meetbaar te maken en te kunnen (op)volgen.

9. Na afname van een individuele praktische proef op het einde van de opleidingstijd, is elke cursist vrij om door te gaan en het TAK opleidingscentrum te verlaten. Hij/zij doet dit onder eigen verantwoordelijkheid. TAK gaat ervan uit dat er duidelijke afspraken zijn tussen werknemer en werkgever indien cursisten vroeger vertrekken dan de (administratief) vooropgestelde eindtijd.

10. Bij opleidingen met (interne of externe) transportmiddelen wordt per gestandaardiseerde opleiding voorzien in een theoretisch en praktisch examen die samen op zich aanleiding geven tot het bekomen van een certificatie onder de vorm van een attest.

11. Opleidingsvragen die afwijken van het gestandaardiseerd traject worden op voorhand inhoudelijk bekeken (door de instructeur).

12. Bij niet-slagen van de cursist kan worden voorzien in een attest van deelname, dit wordt besproken met de opdrachtgever.

13. Bij elke opleiding die een volledige dag (8h.) bestrijkt, biedt TAK een broodjeslunch aan de hand van een beperkte broodjeslijst tenzij anders vermeld. Water en koffie zijn gratis, verder staan er tegen betaling frisdranken ter beschikking van de cursisten.