1. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van diensten.

 1. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Technische Academie Kempen (TAK) – Schietstandlaan 5 – 2300 Turnhout BE0770668364.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan TAK, de website info@tak.training en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Technische Academie Kempen leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Technische Academie Kempen stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Rob Willems. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen;
 • Categorie 2: persoonsgegevens ikv inschrijvings- en sollicitatieprocedure;
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies: [zie artikel 9];
 • Categorie 5: uw gegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bericht via het contactfomulier.

2.2. Technische Academie Kempen kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Technische Academie kempen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: Ifv een goed verloop van de inschrijvings- en sollicitatieprocedure, worden uw persoonsgegevens bijgehouden. De sollicitatiegegevens worden één jaar bijgehouden indien niet weerhouden.
 • Categorie 3: personalisatie aan de hand van nieuwsbrief inschrijving, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: zie artikel 9;
 • Categorie 5: het bijhouden van uw persoonlijke gegevens met als rechtsgrond uw vraag op een correcte manier te kunnen beantwoorden en op te volgen.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Technische Academie Kempen uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Technische Academie kempen haar producten en/of diensten. Technische Academie Kempen kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Technische Academie Kempen bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Technische Academie Kempen, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Technische Academie Kempen failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Technische Academie Kempen geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Technische Academie Kempen zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Technische Academie Kempen uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Technische Academie Kempen zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Technische Academie Kempen uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Technische Academie Kempen zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode van 5 jaar (die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U).

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Technische Academie Kempen. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@tak.training of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Technische Academie Kempen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Technische Academie Kempen en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. Soorten cookies:

We gebruiken technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners. Zie onze uitgebreide cookie policy voor details.

Recht op controleren & corrigeren of wissen van uw data
U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Technische Academie Kempen zoal over u bewaart, of indien u iets van uw persoonsgegevens die wij bewaren wenst te actualiseren of corrigeren, gelieve dan de details in onze privacyverklaring en op onze contactpagina te raadplegen. Om misbruik te vermijden zouden wij u om een adequate identificatie kunnen vragen. Indien het de controle betreft van persoonsgegevens in combinatie met een specifieke cookie, zult u gevraagd worden om ons een afschrift te bezorgen van de betreffende cookie. Die kunt u vinden in de instellingen van uw browser.

Hoe lang blijven cookies op mijn apparaat?
De meeste cookies die door Technische Academie Kempen geplaatst worden, verdwijnen bij het afsluiten van uw browser. Sommige cookies zullen een paar dagen blijven staan, andere een aantal jaar. U kunt op ieder moment via uw browser cookies verwijderen.

First-party en third-party cookies
First-party cookies zijn cookies die toebehoren aan Technische Academie Kempen, third-party cookies zijn cookies die door een andere partij op uw apparaat worden geplaatst via onze dienst. Third-party cookies kunnen op uw apparaat geplaatst worden door iemand die een dienst verleent voor Technische Academie Kempen. Third-party cookies kunnen ook op uw apparaat geplaatst worden door onze zakenpartners, zodat ze deze kunnen gebruiken om elders op het internet aan u reclame te bezorgen voor hun producten en diensten.

9.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@tak.training  of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 10 – Algemene voorwaarden foto’s en publicatiedoeleinden

10.1. Fotografie tijdens de Opleiding:

Tijdens onze opleidingen kunnen er foto’s worden genomen om de sfeer vast te leggen, evenementen te documenteren en de algemene leeromgeving te verbeteren. Deze foto’s kunnen individuele deelnemers, groepen of specifieke activiteiten bevatten.

10.2. Toestemming door Inschrijving:

Door in te schrijven voor onze opleiding geeft u automatisch toestemming voor het nemen van foto’s tijdens de cursusperiode. Deze toestemming houdt in dat de genomen foto’s gebruikt kunnen worden voor publicatiedoeleinden, waaronder maar niet beperkt tot onze website, promotiemateriaal, sociale media en andere gerelateerde doeleinden.

10.3. Doel van Gebruik:

De foto’s zullen uitsluitend worden gebruikt voor promotionele en informatieve doeleinden met betrekking tot de aangeboden opleidingen. We zullen ervoor zorgen dat het gebruik van de foto’s respectvol en professioneel is en geen schade toebrengt aan de privacy of reputatie van de deelnemers.

10.4. Privacy en Respect:

Wij respecteren uw privacy en zullen geen foto’s gebruiken op een manier die als ongepast kan worden beschouwd. Als u echter bezwaar heeft tegen het gebruik van specifieke foto’s waarop u bent afgebeeld, vragen wij u vriendelijk ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via ons contactformulier. We zullen ons best doen om aan uw verzoek te voldoen.

10.5. Verantwoordelijkheid:

Het nemen en gebruiken van foto’s gebeurt met de grootste zorgvuldigheid. We zijn echter niet aansprakelijk voor het onbedoelde gebruik van foto’s door derden na publicatie.